1919

Φοιτά στη Σχολή Κωνσταντινίδη, με συμμαθητές τον Δημήτρη Μυράτ και τον Δ. Ι. Αντωνίου